קטגוריית מידע סגור תפריט

תנאי שימוש באתר

וטמרקט בע"מ, ח.פ. 513481895 (להלן: החברה) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר החברה www.vetmarket.co.il (להלן: האתר), הנמצא בבעלות החברה.

1. תחולה - הוראות תקנון זה (להלן: התקנון) יחולו לגבי כל מבקר ו/או גולש ו/או רוכש מוצרים ו/או משתמש אחר (בכל צורה שהיא) באתר (להלן ביחד: משתמש). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

2. מטרת האתר - האתר מכיל מידע אודות החברה, אודות השירותים והמוצרים אותם מספקת החברה ללקוחותיה, מאמרים ומדריכים.

3. תנאים לשימוש האתר - עצם השימוש באתר מהווה הצהרה והתחייבות מצד המשתמש באתר כדלקמן:
כי הינו מתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
כי הוא כשיר משפטית להשתמש ולבצע רכישות באתר; למען הסר ספק תבהיר החברה כי במידה והמשתמש באתר זקוק לאישור מצד גורם כלשהו לשם שימוש באתר (בין אם אפוטרופסו ובין אם כל גורם אחר) הרי שבשימושו באתר מצהיר המשתמש בפני החברה כי קיבל אישור ממי אשר מוסמך להעניקו.
כי הוא בעל כרטיס אשראי התקף לשימוש במדינת ישראל.
כי הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני בבעלותו (אותה מסר באתר) ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל .
כי הוא מסכים לכך שהחברה תפקח על שימושו באתר דרך "עוגיות"(cookies) ו/או באופן דומה אחר, וכי החברה תהא רשאית לעשות במידע כזה שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של החברה, או לכל מטרה חוקית אחרת.

יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הספק/החברה והמזמין/המשתמש אינו יכול להסתמך עליהן. עוד מובהר כי תוספות, אביזרים, או השלמות למוצרים, המוצגים באתר מוצגים לצורך המחשה והדגמה בלבד ואינם מהווים חלק מן המוצר המוזמן. אי התאמה ו/או סתירה בין התמונה באתר לבין המוצר עצמו הקיים אצל הספק/החברה - לא יזכה את המזמין/המשתמש בכל טענה שהיא כלפי הספק/החברה והמוצר שיסופק בפועל הינו הקובע.

אנו עושים את מיטב המאמצים שהמוצר יגיע אליו בהקדם האפשרי. באם המוצר לא קיים במלאי ולא ניתן יהיה להשיגו תימסר לרוכש הודעה על כך. אין אנו מתחייבים כי כל מוצר המופיע באתר יהיה זמין במלאי לרכישה בכל עת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ולתקן בכל עת וללא הודעה מראש את המידע המופיע באתר, את תקפות התנאים המסחריים לרבות מבצעים, מסיבות שונות של תנאי סחר, מלאי, בקרת טיב ורגולציה ועל פי שיקול דעתה הבלבדי.


4. ביטול עסקה -
ניתן לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 למוצרים שמחירם מעל 50 ש"ח. (ראה כאן)
ביטול עסקה יבוצע בתנאי: 
1. שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא מוחזר באריזתו המקורית. 
2. שהביטול יתבצע תוך 14 ימים מתאריך הקניה. 
3. לא ניתן להחזיר תרופות, הכנות רוקחיות ותוספי תזונה. 
4. לא ניתן להחזיר מוצרי מזון.

5. אבטחה ופרטיות - אנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על מידע פרטי אשר יימסר על ידך, ככל שיימסר (להלן: מידע פרטי). אנו נהיה זכאים להחליף את דרכי אבטחת המידע הפרטי על פי שיקול דעתנו. אנו ננקוט בצעדים סבירים לשם אבטחת המידע הפרטי ומתחייבים שלא להעביר מיוזמתנו וללא הסכמתך את פרטיך האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם. אנו נהיה זכאים להשתמש במידע הפרטי לצרכינו שלנו, ונהיה זכאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות וכיו"ב, אלא אם בחרת וסימנתם וסימנת כי אינך מעוניין בכך.
למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.

6. בעלות ושמירה על זכויות - האתר, עיצובו, ארגונו, תוכנו, המידע האצור בו הם בבעלותה המלאה של החברה. האתר וכל תוכנו מוגנים באמצעות חוקים שונים המגנים על בעלי הזכויות בו ובחלקיו, לרבות זכויות קנין רוחני שונות. כל משתמש אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקנין, לרבות הקנין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות באתר, או בכל חלק ממנו, כל פעולה, למעט שימוש בו על פי מטרתו. החברה אוסרת על המשתמש באתר לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. מובהר ומודגש כי שימוש בלתי מורשה בזכויות הקניין באתר, ללא קבלת היתר מראש ובכתב מאת בעל האתר, הינו אסור לחלוטין.

7. אחריות - החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש בשל ביצוע רכישה באתר או בשל אי היכולת לביצוע רכישה באתר ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/ או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג' כלשהו.
המשתמש יישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' הנובע מטעות בהקלדת הנתונים לאתר, לרבות, טעויות בהקלדת שמו, כתובתו, מספר כרטיס האשראי שבבעלותו וכדומה.
החברה תדגיש, ניסיון מצד משתמש להזין פרטים כוזבים בביצוע רכישה הנה עבירה פלילית, אשר עלולה להביא להליכים פליליים ואזרחיים.
החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג אשר עלול להיגרם כתוצאה מכוח עליון, מעשה מלחמה, איתני הטבע, שביתה או השבתה וכל מעשה או מחדל אשר אינו בשליטתה. החברה אף לא תישא באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש מהשימוש באתר או בהקשר לכך.

8. דין חל ושיפוט - התקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש כלשהו לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

9. פרשנות - האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של החברה.

על ידי גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, הנך מאשר כי:
(א) קראת את התקנון במלואו, הבנת את כל הוראותיו ואתה מסכים לכל התנאים הנכללים בו. בכל מקרה של אי בהירות אנו ממליצים לך ליצור איתנו קשר על פי פרטינו המופיעים באתר;
(ב) כי אתה מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית.

שתף מאמר במייל שתף מאמר בוואטסאפ שתף מאמר בפייסבוק